ویژه های مهامکس

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

آنالیز نرمال - طیف خام از ۱۰ تا ۸۰ درجه
190000 تومان
آنالیز کم زوایه - طیف خام از ۰/۸ تا ۱۰ درجه
210000تومان
آنالیز Grazing
210000 تومان
آنالیز در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)
340000تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)
370000تومان
آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)
370000 تومان
تعیین فاز نرم افزاری
85000تومان
خردایش نمونه های سنگ
70000 تومان
آنالیز به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI
210000 تومان
خردایش نمونه های سنگ
70000 تومان
آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰
140000تومان
آنالیز ATR در بازه ۶۰۰ تا ۴۰۰۰
140000تومان
آنالیز UV-VIS
100000 تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های محلول
100000 تومان
آنالیز UV-Visible با محلول سازی برای نمونه های پودری
120000تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های پودری یا جامد
150000 تومان
آنالیز رامان در طول موج ۵۳۲ نانومتر
130000 تومان
آنالیز DLS برای نمونه های مایع
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS برای نمونه های پودری
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS + تعیین پتانسیل زتا برای نمونه های مایع
۲۵۰۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های مایع
۱۵۰۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های پودری
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز XPS
با مهامکس تماس بگیرید.
آنالیز XPS خارج از کشور
1400000 تومان
آنالیز PL نمونه های مایع و جامد
140000 تومان
آنالیز FESEM با دستگاه TESCAN MIRA3 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
190000 تومان
آنالیز SEM با دستگاه SEM FEI Quanta 200 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
190000تومان
آنالیز عنصری نقطه ای EDAX
750000 تومان
آنالیز عنصری خطی line scan
120000تومان
آنالیز مپینگ
90000تومان
آنالیز TEM
750000 تومان
رنگ آمیزی نمونه ها
150000 تومان
آنالیز HR-TEM برای نمونه پودری برای هر ساعت تصویر برداری
دستگاه تا بهار 1401 پذیرش ندارد
آنالیز AFM
210000تومان
آماده سازی نمونه های پودری و محلول برای AFM
۷۵۰۰۰ تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
260000 تومان
آنالیز شش تا 10 عنصر
290000 تومان
تمام عناصر قابل تشخیص
330000 تومان
هضم نمونه های پودری
50000 تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
150000تومان
آنالیز شش تا 10 عنصر
200000تومان
آنالیز تمامی عناصر قابل تشخیص
250000 تومان
هضم نمونه های پودری
50000 تومان
آنالیز CHN
270000 تومان
آنالیز CHNS
۳۰۰۰۰۰ تومان
با پایه فولاد - چدن -
۱۰۰۰۰۰ تومان
با پایه روی
۱۴۰۰۰۰ تومان
با پایه نیکل
۱۹۰۰۰۰ تومان
با پایه قلع
۱۶۰۰۰۰ تومان
با پایه تیتان
۱۵۰۰۰۰تومان
با پایه آلومینیوم-مس
۱۲۰۰۰۰تومان
با پایه کبالت
۱۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز VSM
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز BET
300000 تومان
آنالیز TGA/DTA
دقیقه ای 6700تومان
آنالیز DSC
دقیقه ای 6700تومان
هزینه نتایج اضافه TGA/DSC/DTA برای هر ثبت درخواست آنالیز حرارتی
90000تومان
آنالیز زاویه تماس
۱۰۰۰۰۰ تومان
آنالیز دینامیک
۱۳۰۰۰۰ تومان
آنالیز NMR
بر اساس نوع عنصر و حلال متغیر است. به صفحه مربوطه مراجعه نمایید
آنالیز HPLC
هزینه هر ران دستگاه با آشکارساز UV برابر 290000 تومان و فلورسانس برابر 430000 تومان
آنالیز GC-MS
هزینه هر ران دستگاه 350000 تومان
آنالیز GC-MS Headspace
400000 تومان
آنالیز LC-MS/MS
۳۸۰۰۰۰ تومان و برای گرادیانت ۴۸۰۰۰۰ تومان
کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
۳۰۰۰۰۰ تومان
خدمات فریز درایر
هزینه نمونه برای نمونه هایی با حجم ۱ تا ۱۰ میلی لیتر برای یک ران فرآیند 180 هزار تومان است. هزینه انجام فرآیند برای نمونه هایی با حجم ۱۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر 600 هزار تومان و برای نمونه هایی با حجم ۱۰۰ تا یک لیتر یک میلیون و دویست هزار تومان است.
آزمون سمیت MTT
یک زمان تیمار 900000 تومان. دو زمان تیمار 1620000 تومان و سه زمان تیمار 2160000 تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC
۳۰۰۰۰۰ تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد
۳۰۰۰۰۰ تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
۳۵۰۰۰۰ تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
1000000تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
1000000 تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
۱۰۰۰۰۰ تومان
Real Time PCR
120000تومان