ویژه های مهامکس

درخواست برداشت وجه از کیف پول

شما در این بخش می تواتید با توجه به حداقل مبلغ مجاز، مبلغی دلخواهی را از کیف پول خود برداشت کنید.