ویژه های مهامکس

شناسایی مولکولی ریز جلبک ها

مدت زمان تخمینی
۴۵ تا ۶۰ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.
درباره آنالیز

شناسایی مولکولی ریز جلبک ها  

تشخیص مولکولی از جدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی است که با به کارگیری از متدهای نوین و دستگاه ترموسایکلر به تشخیص مولکولی انواع ارگانیسم ها پرداخته است.امروزه برای شناسایی دقیق قارچ ها و باکتری ها از روش مولکولی علاوه بر روش های مورفولوژیک استفاده می شود  و با پیشرفت روش های مولکولی امکان تکثیر اختصاصی ،تهیه نقشه های RFLP و توالی یابی قطعات خاص از ژنوم قارچ ها و باکتری ها بوجود آمده است . روش تشخیص مولکولی آزمایشگاهی برای شناسایی میکروارگانیسم ها مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) است که از حساسیت و سرعت بالایی برای شناسایی میکروارگانیسم ها ازجمله قارچ ها و باکتری ها برخوردار است.

رده بندی جانداران بر پایه ی توالی ژنهای حفاظت شده ی آنها انجام میشود. از مهمترین این ژنها، rRNA 16S است که برای بررسی قرابت و رده بندی گونه های پروکاریوتی از آن بهره گرفته میشود. از مهمترین دلایل این انتخاب، توالی حفاظت شده ی این ژن است. بر پایه ی نظریه ی پیچیدگی، امکان جهش یا انتقال افقی در ژنهای اجزای دستگاههای بزرگ مولکولی چون ریبوزوم وجود ندارد زیرا این اجزا میانکنش های پیچیدهای با یکدیگر دارند که طی میلیونها سال با یکدیگر به تکامل رسیده اند و تغییری کوچک در توالی آنها می تواند تغییرات ساختمانی بزرگ و ناکارآمدی در پی داشته باشد.

توالی RNA 16S ریبوزومی به طور گسترده در طبقه بندی و شناسایی باکتری ها و آرکی استفاده می شود. مقایسه توالی ژن RNA 16S  بدست آمده از یک ایزوله و مقایسه آن در برابر توالی هایی از انواع سویه ها از تمام گونه های پروکاریوتی یک راه دقیق و مناسب برای شناسایی مولکولی میکروارگانیسم های پروکاریوت ها می باشد. برخی از ریز جلبک ها  جز جانداران یوکاریوتی تقسیم بندی می شوند که دارای توالی حفاظت شده  RNA 18S هستند از این رو شناسایی آنها براساس این توالی  صورت می گیرد. این روش بطور استاندارد برای طبقه بندی و شناسایی انواع ریز جلبک ها به کار می رود. محصول واکنش های  PCR پس از بررسی اندازه و کیفیت، تعیین توالی می گردد. توالیهای خوانش شده در دو پایگاه داده های آنلاین NCBI و CBS مورد بررسی قرار می گیرند.