ویژه های مهامکس

XRF Magix Panalytical

مدت زمان تخمینی
بین ۱۵ تا ۲۰ روز کاری.به این دستگاه موقتا گرنت شبکه آزمایشگاهی تعلق نمیگیرد.
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

برای آنالیز LOI باید حداقل ۵ گرم از نمونه ارسال گردد.
برای نمونه های بدون LOI حداقل ۲.۵ گرم پودر ارسال گردد.
ابعاد نمونه های قطعه یا توده ای حداکثر ارتفاع ۱ سانتیمتر و قطر حداکثر ۲.۵ سانتیمتر باشد.
برای نمونه ها با ابعاد بسیار کوچک نیازمند برش و مانت کردن دارد.
برای نمونه های شمش بهتر است برداره برداری انجام گردد.

درباره آنالیز

دستگاه آنالیز XRF Magix Panalytical

  • شناسایی عناصر از فلوئور (F ) تا اورانیوم  (U)
  • مجهز به لامپ اشعه ایکس  با توان ۴KW
  • مجهز به هشت بلور آنالیز کننده مناسب برای شناسایی و تفکیک پرتوی مشخصه ی هر عنصر
  • مجهز به دو نوع آشکار ساز تناسبی و سنتیلاتور  برای شناسایی انواع عناصر سبک و سنگین
  • مجهز به نرم افزار (IQ⁺ ) جهت آنالیز کیفی و نیمه کمی سریع نمونه های ناشناس با دقت قابل قبول

تفسیر آنالیز XRF