ویژه های مهامکس

XRF Philips PW1730

مدت زمان تخمینی
بین ۱۰ تا ۱۴روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

برای آنالیز LOI باید حداقل ۵ گرم از نمونه ارسال گردد.
برای نمونه های بدون LOI حداقل ۲.۵ گرم پودر ارسال گردد.
ابعاد نمونه های قطعه یا توده ای حداکثر ارتفاع ۱ سانتیمتر و قطر حداکثر ۲.۵ سانتیمتر باشد.
برای نمونه ها با ابعاد بسیار کوچک نیازمند برش و مانت کردن دارد.
برای نمونه های شمش بهتر است برداره برداری انجام گردد.

درباره آنالیز

دستگاه آنالیز XRF Philips PW1730

  • مدل دستگاه: دستگاه PW1730 شرکت PHILIPS

نتایج آنالیز XRF به صورت زیر ارائه می شود:

  • در صد عناصر اصلی و به صورت اسیدی شامل SiO2-Al2O3-Fe2O3-CaO-Na2O-MgO-K2O-TiO2-MnO-P2O5  به همراه LOI به صورت درصدی و تا سه رقم اعشار گزارش می شود. ممکن است برخی مقادیر با رنگ زرد گزارش شوند که نشان دهنده آنالیز نیمه کمی و تقریبی می باشد.
  • ۱۸ عصر فرعی که مقادیر آنها در حد ppm است در جدولی دیگر گزارش می شود که شامل عناصر Cl-S-As-Ba-Ce-Co-Cr-Cu-Nb-Ni-Pb-Rb-Sr-V-Y-Zr-Zn-Mo است.

قیمت و تفسیر آنالیز XRF