میکروسکوپ الکترونی روبشی بر اساس نوع تفنگ تولید کننده پرتوی الکترونی به دو مدل SEM های معمولی (با تفنگ حرارتی) و FE-SEM (با تفنگ نشر میدانی) تقسیم بندی می شود. در این ویدیو آموزشی آقای دکتر عابدی از بخش تحقیق و توسعه مهامکس به شرح تفاوت های این دو دستگاه پرداخته و محقق پس از آن می تواند بر اساس نوع نمونه و اندازه حدودی ذرات آن تصمیم به انتخاب یکی از این دو مدل کند.