برای محاسبه اندازه ذرات و به خصوص نانوذرات انتخاب روش مناسب نکته ای کلیدی است. روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی (TEM) و روش تفرق نور پویا (DLS) شناخته شده ترین روش ها برای این منظور اند. در این ویدیو آموزشی آقای دکتر عابدی از بخش تحقیق و توسعه مهامکس به شرح ویژگی های انتخاب این روش ها در مشاهده ذرات و تخمین اندازه آنها پرداخته و محققین را در انتخاب درست آنالیز راهنمایی می کند.